نمایندگان بوشهر

نام نماینده استان شهر کد نمایندگی تلفن موبایل آدرس
رحیم رضازاده بوشهر برازجان 10601 0773-4243798 0917-3720520 بلوار شريعتي روبروي بانک صادرات تعميرگاه رضازاده
عباس انصاری فرد بوشهر بندر گناوه 10605 0772-3220273 0917-7714905 نوروز آباد خیابان تختی خیابان منبع آب قدیم خدمات انصاری
غلامحسین مومنی بوشهر بندردیر 10602 0772-8223346 0917-3751898 بلوار بهشتي خیابان بهزيستي تعميرگاه لوازم خانگي مومني
نصراله سليماني بوشهر بوشهر 10603 0771-2543598-9 0917-7745412 خيابان حافظ جنوبي (عالي آباد) خيابان جاشو جنب مدرسه خليج فارس